Deelname reglement

 1. De Bijzonder Mobiel 4 Daagse Meijel wordt georganiseerd door de Stichting Bijzonder Mobiel 4 Daagse (hierna te noemen Stichting BM4D).
 2. Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast.
 3. Stichting BM4D is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 711 399 575
 4. De Bijzonder Mobiel 4 Daagse is een recreatief evenement zonder wedstrijdelement.
 5. De Stichting BM4D organiseert een 45, 30 km en 15 km route.
 6. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de stichting BM4D worden bepaald.
 7. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 8. De inschrijving tot deelname staat open voor iedereen van 12 jaar of ouder. Kinderen onder de 12 mogen alleen deelnemen onder begeleiding.
 9. De inschrijving is van kracht na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en betaling van het verschuldigde inschrijfgeld voor 30 juni 2024 op NL75RABO 0341 2077 48 t.n.v. Stg BijzonderMobiel4Daagse o.v.v. naam en adres.
  Men krijgt een bevestiging wanneer de voorinschrijving definitief is.
 10. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat de deelnemer beschikt over een deugdelijk vervoermiddel. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij/zij in staat is om deel te nemen aan de BM4D. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 11. Deelname aan de BM4D is vrijwillig en geschiedt altijd geheel voor eigen rekening en eigen risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij/zij tegenover de organisatie kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan, vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
 12. De Stichting BM4D aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 13. Instructies van politie, de BM4D leiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 14. De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
 15. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de BM4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
 16. Deelname staat open voor iedere handbiker en ieder bijzonder mobiel rijwiel, eventueel met begeleider.
 17. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 18. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
 19. Het dragen, vervoeren of uitdelen van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur.
 20. Deelnemers kunnen bij medische problemen, ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van Politie en organisatie door de BM4D leiding en de medische staf van verdere deelname worden uitgesloten.
 21. De BM4D leiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de BM4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de 4 Daagse redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
 22. Het bestuur stelt, binnen het kader van het gestelde aangaande veiligheid en gezondheid in dit reglement, alles in het werk om een veilige BM4D te garanderen en treft daartoe alle in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen. Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen de BM4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
 23. De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea (#22) van dit artikel, ook geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.
 24. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 25. De herinnering wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer die de BM4D met goed gevolg heeft uitgereden en alle 4 dagen heeft meegereden en de vereiste aantal controle stempels heeft verzameld.
 26. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de stichting BM4D of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 27. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 28. Het start – en finishbureau is tijdens BM4D dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur. De starttijd is tijdens BM4D tussen 10.00 en 12.00 uur.
 29. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.
 30. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.